• תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 : מיסוי פיצויים ורצף קצבה

תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 : מיסוי פיצויים ורצף קצבה

במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 בוצעו שינויים בחוק פיצויי פיטורים ותקנות מס הכנסה המגדירים לראשונה זקיפת הכנסה על תשלומי המעסיק לרכיב הפיצויים וקביעת בררת מחדל לרצף קצבה עבור עובד שסיים את עבודתו ולא בחר אחרת.

הגדרות

תקרת פיצויים – הפקדת 8.33% לפיצויים עד לשכר 32,000 ₪ או 6% לשכר 44,444 ₪ ובקיצור 2,667 ₪ לחודש.

תקרת השלמה לפיצויים –  שכר 32,000 ₪ כפול שנות הוותק.

הבהרה, כפי שתראו בהמשך יש להתייחס לפיצוים שמוסו בעת ההפקדה כפי שמתייחסים כיום לכספים שיוצרים קצבה מוכרת.

מיסוי תשלומים שוטפים

סכומים שהפקיד המעביד בקופות גמל לקצבה (למעט בקרן וותיקה)  על חשבון מרכיב הפיצויים העולים על תקרת הפיצויים יראו אותם כהכנסת עבודה בידי העובד.
כלומר מה אנו קוראים זקיפת הכנסה במועד שהופקדו בקופות הגמל והם יחויבו במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בדומה לזקיפה עבור הפקדת מעסיק לרכיב התגמולים העולה על פעמיים וחצי השכר הממוצע המשק.

לגבי סכומים שהפקיד המעביד עד לתקרת הפיצויים, נמשיך לנהוג בהמשך לתקנות כיום.

משיכת סכומי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה לא תהיה חייבת במס פעם נוספת למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15%% על סך הרווחים שנצברו בגינם. חישוב זה יחול גם בעת משיכה חלקית ויש לחשב את הרווח היחסי שגלום במשיכה החלקית ולמסות אותו בהתאם.

עובד שיהיה מעוניין למשוך את הסכומים שכבר מוסו במועד ההפקדה בצורה של קצבה חודשית ייהנה מפטור מוחלט ממס מכיוון שסכומים אלה ייכללו בהגדרת "תשלומים פטורים"  שבסעיף 9א לפקודה שכידוע ניתן לקבל מהם קצבה מוכרת פטורה ממס ללא תקרה.

סכומי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה כאמור לעיל אשר ישולמו כמענק עקב מוות במקרה פטירה לא יהיו חייבים במס פעם נוספת, לרבות מרכיב הרווח שנצבר בגינם  .

את סכומי הפיצויים שהופקדו עד תקרת הפיצויים ניתן לייעד לרצף פיצויים ו/או לרצף  קצבה ואף למשוך אותם במועד הפרישה ולקבל בגינם את הפטור ממס הקבוע בסעיף 9(7א)  לפקודה (פטור מרבי של    12,230 ₪ לכל שנת עבודה).  סכומים העולים על תקרת הפטור ממס ( 12,230 ₪  לשנת עבודה) כאמור יהיו חייבים במס בעת הפרישה וניתן יהיה לפרוס אותם אחורה או קדימה לפי הכללים המוכרים כיום.

על מענקי פרישה מוגדלים המשולמים במזומן בעת הפרישה – לא חל כל שינוי בתקנות בנוגע אליהם הפרישה מעבודה. ניתן לייעד סכומים אלה לרצף פיצויים  במסגרת התקרה לרצף פיצויים הקבועה בחוק  (עד 4 פעמים שמ"ב כפול שנות העבודה ). לחילופין, ניתן לקבל בגינם את הפטור ממס הקבוע בסעיף 9(7א) לפקודה (פטור מרבי של   12,230 ₪ לכל שנת עבודה) כאשר סכומים העולים על תקרת הפטור ממס כאמור יהיו חייבים במס במועד הפרישה וניתן יהיה לפרוס אותם אחורה או קדימה לפי הכללים המוכרים כיום .

בשורה התחתונה

כספי פיצויים שלא מוסו במועד ההפקדה דינם ככספים כיום, כספי פיצויים שמוסו דינם כקצבה מוכרת .

תשלומי השלמה (חוב וותק פיצויים)

סכומים שהפקיד המעביד בקופות גמל לקצבה על חשבון השלמה לפיצויים העולים על "תקרת ההשלמה לפיצויים" יראו אותם כהכנסת עבודה בידי העובד ( ובלשון פשוטה – זקיפת שווי )  במועד שהופקדו בקופות הגמל. דהיינו, סכומים אלה ייחשבו לשכר עבודה כבר במועד הפקדתם בקופות הגמל והם יחויבו במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ומס בריאות כקבוע בחוק.

לעומת זאת, סכומים שהפקיד המעביד בקופות גמל לקצבה על חשבון השלמה לפיצויים עד תקרת ההשלמה לפיצויים דינם כדין ההפקדה כיום.

תקרת ההשלמה לפיצויים, הנה משכורת עד 32,000 ₪ לחודש כפול הוותק בניכוי סכומי פיצויים שצבורים בקופות ושלא מוסו במועד ההפקדה מפני שהיו מתחת לתקרת הפיצויים.

מסקנה חשובה מאד לסוף שנה

בשל העובדה שהחל מינואר 2017 יוטל מס על תשלומי השלמה לפיצויים העולים על תקרת ההשלמה לפיצויים יש מקום לבצע את ההשלמה האמורה עד ליום  31.12.2016 ועל-ידי כך להימנע מחיוב במס בידי העובד לגבי כל אותם תשלומי השלמה לפיצויים העולים על "תקרת ההשלמה לפיצויים" .

כלומר לכל מי שמשכורתו 32,000 ₪ ומעלה חשוב מאד לסגור חוב וותק הפיצויים עד סוף השנה שאם לא כן יש סיכוי יותר מסביר שתשלומי ההשלמה בעתיד ימוסו כהכנסה בעת ההפקדה .

ברירת מחדל לרצף קצבה

כיום במידה והעובד לא ממלא טופס 161א, רואה מס הכנסה כאילו הוא קיבל את כספי הפיצויים לידיו. נקבעה ברירת מחדל לגבי הותרת כספי פיצויים בקופות גמל לקצבה לשם רצף קצבה.
ברירת המחדל קובעת כי אם סך כספי הפיצויים שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה שאינה עולה על תקרה שנקבעה יראו את העובד כאילו בחר ברצף קצבה.
אלא אם הודיע אחרת לפקיד השומה (רצף פיצויים, פדיון, פטור, פריסה) באמצעות טופס 161א.

כלומר , העובד לא צריך יותר לפנות לפקיד השומה ולבקש "רצף קצבה" וסכומים אלה יהיו מיועדים לרצף קצבה גם ללא אישור מס מפקיד השומה.

אם סכומי הפיצויים שנצברו לעובד בכל קופות הגמל לקצבה עולים על סכום התקרה האמורה, העובד חייב לפנות לפקיד השומה בבקשה לרצף קצבה.
התקרה שנקבעה הנה הסכום הגבוה מבין:

 • 360,000
 • משכורת עד 32,000 ₪ כפול שנות העבודה

תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 : מיסוי פיצויים ורצף קצבה by דודי צור

פנסיה ופרישה

 • האם חשוב לקבל ליווי מקצועי לקראת הפרישה?

  להחלטות המתקבלות ברגע הפרישה יש חשיבות מכרעת, היות והחלטות אלא הם בדרך כלל בלתי הפיכות !! החלטות אלו משליכות על היכולת לחיות בכבוד לאורך שנים רבות. ליווי מקצועי ואיכותי מותאם לצרכי הלקוח יכול לחסוך עד עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי מס על מענקי הפרישה והפנסיה, זאת עקב חוקי המס והרגולציה המשתנים. עקב כך נדרשת מומחיות גבוהה ביותר ולעיתים שילוב של התמחויות: פנסיוני, פיננסי ומיסוי.

 • האם יש הבדל בין פנסיה רגילה לפנסיה מוקדמת?

  גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 62, ויעלה בהדרגה ל 64 שנים. פנסיה מוקדמת משולמת למי לפרש בגיל צעיר יותר. על פי חוק כל מי שהגיע לגיל 60 רשאי לפרוש פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מהקופה הפנסיונית. יש לשים לב שפנסיה זו היא קטנה יותר מזו שהיה מקבל אילו פרש בגיל פרישה רגיל.

 • מהי תשואה דמוגרפית בקרן פנסיה?

  הביטוח (אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות) בקרן פנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, כאשר בכל חודש נבדק הפער בין סכומי הביטוח (הפרמיות החודשיות אשר גובים מהעמיתים עבור הכיסוי הביטוחי) שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה הנדרשים לנכות ושארים. פער זה יכול להיות שלילי או חיובי ומתווסף או נגרע מהעמיתים נקרא תשואה דמוגרפית. בדוחות האחרונים התשואה היא שלילית עקב הנחיית האוצר להוזיל את עלויות (פרמיות) לכיסוי אובדן כושר עבודה בכ 60%. הוזלה זו הקטינה את העודפים שנוצרו בקופות (אשר חולקו לעמיתים במשך השנים) והעודף האקטוארי הפך להיות שלילי.

 • האם ניתן להוריש את כספי קופת הגמל?

  באפשרות המוטבים/יורשים להעביר את כספי קופת הגמל של נפטר לקופה חדשה על שמם. הכספים בקופה החדשה יהיו פטורים ממס רווחי הון במועד המשיכה למעת רווחים חדשים (שנצברו ממועד הפטירה עד מועד המשיכה) החייבים במס רווחי הון של כ 25% על הריבית הראלית (בקיזוז אינפלציה).

 • האם ניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בניהול כספים דרך פוליסה פיננסית?

  אכן כן, לפי פקודה 125ד במידה ואדם הגיע לגיל פרישה וב01/01/2003 מלאו לו ו/או לבת זוגתו 55 הוא/היא זכאים לפטור ממס רווחי הון עד תקרה רווחים של כ 13440 ₪ ליחד ולזוג כ 16560 ₪. זכאות זו עבור תכנית חסכון בלבד ואינה רלוונטית לאפשריות ניהול השקעות אחרות כמו: ניהול תיקים, קרנות נאמנות, הפקדה לתיקון 190, רכישה ישירה של אג"ח ומניות.

 • האם הפטור ממס רווחי הון בקופות גמל חל רטרואקטיבית?

  החל מ- 2009 בוטל מס רווח הון בקופות גמל לתגמולים, הביטול הוא כמובן גם "רטרו" כלומר משיכה שבוצעה אחרי 2009 הכוללת רווחים שהצטברו מ- 2003 ועד 2010 – אין חיוב מס רווח הון. מס רווח הון בקופות גמל חזר בתיקון 190 לקופות של נפטרים ופיצויים שעוברים לחשבון חדש. כמובן המס עדיין קיים בקרנות השתלמות.

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution