• הסבר לעניין הנתון המדווח כ "הוצאות ניהול השקעות" – בדיווח השנתי

 

הסבר לעניין הנתון המדווח כ  "הוצאות ניהול השקעות" – בדיווח השנתי

 

ג. אחוז דמי ניהול והוצאות בשנת  xxxx
דמי ניהול מהפקדה  
דמי ניהול מחיסכון  
דמי ניהול למנהל תיקים  
הוצאות ניהול השקעות  

 

"הוצאות ניהול השקעות" אלו הוצאות ישירות שמשלמת קופת הגמל בעת ניהול ההשקעות במסלולי ההשקעות כגון: עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך, דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך, הוצאה הנובעת:

 • מהשקעה של קופת גמל בניירות ערך לא סחירים,
 • מהשקעה של קופת גמל בזכויות במקרקעין
 • הוצאות השקעה באמצעות קרנות השקעה
 • קרנות נאמנות זרות
 • תעודות סל זרות
 • הוצאות עלות מנהלי תיקים מקומיים/זרים
 • קרנות גידור

הוצאות אלו הן חלק מתהליך ניהול ההשקעה אשר מייצר את התשואה ברוטו למסלול השקעה.

שאלה –  אלו בעצם עוד דמי ניהול שקופת הגמל גובה מהחיסכון שלי?

תשובה – הוצאות ניהול השקעות אינן מוגדרות כדמי ניהול מהחיסכון שלך, אלא הוצאות ישירות שקופת הגמל משלמת לצורך השגת תשואה. במקרים רבים הוצאות אלו הן תנאי הכרחי בכדי להשיג את התשואה הטובה ביותר להשיג ההשקעה במסלול ההשקעה הספציפי. התשואה ברוטו המוצגת במסלול ההשקעות, לפני ניכוי דמי ניהול, היא כבר אחרי ניכוי ההוצאות.

שאלה– האם ההוצאות מחויבות המציאות ? מה התועלת בשימוש במנהלי השקעה נוספים ובקרנות השקעה זרות ?

תשובה – בכל פעילות מסחר בשוק ההון וההשקעות קיימות הוצאות. שימוש ב"סייעים חיצוניים" בייחוד בשווקים לא ישראליים או בתחומים השקעה ספציפיים בהן נדרשת התמחות יכולה לתרום לאיכות ניהול ההשקעה ובכך נוצרת תועלת הדדית  ללקוח ולגוף המנהל.

בראייה אסטרטגית, כאשר מעוניינים לנהל השקעה בפיזור נכון בין שווקים שונים ומוצרי השקעה שונים וביחוד כאשר מדובר בניהול של מיליארדי שקלים עולה הצורך לנהל את ההשקעות לא רק בשוק המקומי ולא רק בניירות סחירים ולא רק במוצרי השקעה בודדים אלא במגוון שווקים, אפיקים ובשילוב מנהלי השקעות זרים. 

ככלל הגופים המוסדיים פועלים תחת פיקוח של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. הפיקוח אשרר את הצורך, את הגביה, את הדיווח, ואת תקרת ההוצאה המותרת.

שאלה – מדוע לא מוצג הנתון הזה בפוליסה שלי?

תשובה – ההוצאות הישירות לצורך ניהול השקעה במסלול השקעה מסוים אינן מתייחסות לפוליסה זו אחרת. אלו הוצאות כלליות ברמת מסלול ההשקעה אשר משתנות מעת לעת בהתאם לתהליכי קניה/מכירה, והחלטות וועדת ההשקעות.

שאלה – אז בלי ההוצאות האלו התשואה שלי הייתה יכולה להיות גבוהה יותר?

תשובה – בלי ההוצאות האלו התשואה שלך יכולה להיות גבוהה יותר, או נמוכה יותר, לא ניתן לנבא זאת. הוצאות אלו היו הכרחיות עבור ניהול ההשקעה שבה קופת הגמל בחרה להשקיע את הכספים במסלול ההשקעה. ניהול אחר ללא הוצאות אלו יכול היה להביא להוצאות אחרות ולתשואות אחרות.

שאלה – האם יש מגבלה להוצאות אלו?

תשובה – כן, ביום 1 באפריל 2014 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 2) בהן נקבע רף מקסימלי של 0.25% מסך הנכסים המנוהלים. יישום ההוראה נקבע ל- 1.5.2014. ניתן לראות את נוסח התקנות בקישור המצורף להלן http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_922.htm

שאלההאם יכול עמית/מבוטח לבחור במסלול ללא הוצאות ? האם ניתן לקבל הנחה על הוצאות ניהול השקעה ?

תשובה –  הוצאות ניהול ההשקעות הן אחידות לכל העמיתים והמבוטחים בקרן (מסלול ההשקעה)  והן נקבעות לפי מסלול ההשקעה שבו החיסכון מנוהל.

שאלה – האם ישנו מסלול השקעה עם הוצאות ניהול ההשקעה נמוכות יותר ?

תשובה – יתכנו מסלולי השקעה שבהן יגבו בפועל הוצאות ניהול השקעה נמוכות יותר בהתאם לאופי מסלול ההשקעה. יחד עם זאת שיעורים אלו יכולים להשתנות תדיר.  ישנה הגבלה על תקרת ההוצאה אך הגוף המוסדי רשאי לבחור כיצד לנהל, באילו אפיקים, בסיוע של אילו גופים או מנהלי קרנות השקעה ובהתאם לצורך ולמצב השוק. ההמלצה לבחירת מסלול השקעה צריכה להתבסס על הצורך, הגיל הצבירה הקיימת ורמת הסיכון המועדפת וכן במסגרת הליך יעוץ/שיווק פנסיוני ולא על בסיס שיעורי הוצאות ניהול ההשקעה שנגבו בשנה זו או אחרת.

שאלה – האם לא עדיף לבצע ניוד לגוף מנהל אחר שלא גובה הוצאות ניהול השקעות ?

תשובה – כל עמית ומבוטח רשאים לבחור את המוצר שהם מעוניינים לחסוך באמצעותו ואת הגוף המנהל שהם מעוניינים שינהל את החיסכון הפנסיוני שלהם. מאחר וניהול השקעות בכל הגופים נלווה בהוצאות בגין השקעה, בכל מוצר ובכל גוף שיבחר העמית /המבוטח יגבו הוצאות ניהול השקעות. שיעור זה עשוי להשתנות מעת לעת וממסלול למסלול. ניוד לא יבטיח בהכרח  שיעור הוצאות נמוך יותר לאורך זמן.

שאלה – מדוע לא הצגתם את הנתון הזה עד היום בדיווח השנתי?

תשובה  –  הפורמט של הדיווח למבוטחים ועמיתים נקבע על ידי המפקח על הביטוח באופן אחיד עבור כל הגיפים המוסדיים. המפקח הוא אשר מגדיר את היקף הנתונים ומבנה הטבלאות. נתונים הקשורים להוצאות ניהול ההשקעות הוצגו גם בשנים הקודמות בדיווח השנתי, אולם הם הוצגו ברמת הקרן (מסלול ההשקעה) בפרוט שונה במקצת. החל מן הדיווח בגין שנת 2014 קבע המפקח פורמט דיווח שונה שבו מופיע המידע ברמת הפוליסה במסגרת הנתון "הוצאות ניהול השקעות"

להלן דוגמא לאופן התצוגה בדיווח השנתי כפי שהוצגה בגיל השנים 2005  עד 2013 :

דמי ניהול ועמלות
שיעור דמי הניהול המקסימלי מהחיסכון המצטבר שניתן לגבות מהמבוטחים:
שיעור דמי הניהול המקסימלי מהפרמיות שניתן לגבות מהמבוטחים
שעור דמי הניהול הקבועים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע
שעור דמי הניהול המשתנים מהחיסכון המצטבר שנגבו בפועל מסך נכסי המבוטחים בממוצע
שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:
מזה שיעור ממוצע העמלות שהועבר לצדדים קשורים:
שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח:

שאלה – האם אני יכול לקבל את נתוני עלות ניהול ההוצאות של מסלולי ההשקעה בשנים הקודמות?

תשובה – מכיוון שפורמט הדיווח בשנים הקודמות היה שונה, נשמרו הנתונים רק במבנה אשר התחייב באותן שנים כפי שדווח לך, ולא בפורמט הנתונים הנוכחי.

שאלה – במהלך השנה עברתי ממסלול השקעות אחד לאחר, איזו נותן מוצג לי בדיווח השנתי?

תשובה – בהתאם להוראות הדיווח שהורתה המפקחת על הביטוח, בדיווח השנתי מוצג הנתון בגין הוצאות ניהול השקעות במסלול שקיים בפוליסה במועד סגירת הדיווח, דהיינו ב- 31 לדצמבר.

שאלה  –  בפוליסה שלי מתנהלים במקביל מספר מסלולי השקעה (יותר מאחד), איזה נתון יוצג לי בדוח?

תשובה – בהתאם להוראות הדיווח שהורתה המפקחת על הביטוח, הנתון המוצג בגין הוצאות ניהול השקעות מחושב על פי ההוצאות עבור כל אחד מן המסלולים שמנוהלים במועד סגירת הדוח (31 לדצמבר), בחישוב משוקלל אשר מביא לידי ביטוי את חלקו היחסי של כל מסלול בצבירה הכוללת של החיסכון נכון למועד הדיווח.

להלן הסבר מפורט לאופן החישוב המשוקלל  כפי שמופיע בהוראות הדיווח.

מתוך חוזר הודעות מצב ביטוח:

 1. הוצאות ניהול השקעות – שיעור ההוצאות לניהול ההשקעות יוצג למבוטח בדוח יחושב כממוצע המשוקלל של כל אחד ממסלולי ההשקעה הקיימים למבוטח בפוליסה בסוף שנת הדוח, בהתאם לסך החיסכון הצבור למבוטח בסוף שנת הדוח בכל אחד מהמסלולים כאמור, כאשר שיעור ההוצאות לניהול ההשקעות לכל אחד ממסלולי השקעה יחושבו כמפורט להלן:

סך כל ההוצאות הישירות לפי סעיפים קטנים (1) עד (4) ו-(8) עד (10) לתקנה 2.א. לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח-2008, חלקי סך כל השווי המשוערך של נכסי מסלול ההשקעה בתום שנת הכספים שחלפה (שנה קאלנדרית קודמת), ולגבי מסלול השקעה חדש שאושר במהלך שנת הכספים, חלקי סך כל השווי המשוערך של נכסי אותו המסלול לתום הרבעון הראשון שחלף מהמועד שאושר.

דוגמה:
במהלך השנה השקיע המבוטח את סך החיסכון המצטבר בפוליסה בארבעה מסלולים: א', ב', ג', ד'. כאשר שיעור ההוצאות הישירות בגין כל אחד מהמסלולים היה כדלהלן:

מסלול א' – 0.25%

מסלול ב' – 0.15%

מסלול ג' – 0.2%

מסלול ד' – 0.1%
עקב העברות או משיכות אותם ביצע המבוטח במהלך השנה, נותרו לו בסוף השנה כספים במסלולים א' ו-ד' בלבד, כאשר יתרת החיסכון לסוף השנה במסלול א' הייתה 100 ש"ח ובמסלול ד' הייתה 150 ש"ח.

לפיכך שיעור ההוצאות הישירות המשוקלל יחושב בצורה הבאה:

שאלה – אם דמי הניהול בחשבון הוא X , ושיעור הוצאות ניהול השקעות הוא Y ,  מדוע בין יתרת פתיחה ויתרת סגירה בדוח השנתי לא רואים את ניכוי שיעור ההוצאות בדומה לדמי הניהול או עלויות הכיסויים הביטוחים (במידה ויש) ?

תשובה –  הוצאות ניהול השקעות מנוכות בשוטף מניהול ההשקעה, וכך התשואה ברוטו המדווחת למסלול ההשקעה  לפני ניכוי דמי ניהול מהחשבון האישי, היא תשואה שממנה כבר נוכה מרכיב ההוצאות הישירות לניהול ההשקעה.

שוק ההון

 • מהי פוליסה פיננסית?

  פוליסה פיננסית היא תיק השקעות/חסכון מנוהל לטווחי זמן שונים, המיועד לאדם אשר מעוניין בחסכון נזיל למשיכה בכל עת, אשר ניתן השקיע בו בסכום חד פעמי או בהוראת קבע שוטפת, עבור עצמו, ילדיו, נכדיו ולכל מטרה.

 • מה ההבדלים העיקריים בין חסכון שוטף בפיקדון/חסכון בנקאי לבין חסכון בפוליסת חסכון?

  בפוליסת חסכון: הכספים נזילים למשיכה בכל עת ולא סגורים לתקופה מוגדרת, אין קנסות ועלויות משיכה, ניתן לחסוך גם בסכומים קטנים, הכספים מושקעים בשוק ההון. בפיקדון בבנק: הריבית נמוכה יחסית לאפיקי השקעה מנוהלים בבורסה בראייה היסטורית, רמת הנזילות היא נמוכה ובמקרה של שבירת פיקדון קיים קנס בצורת הריבית שהצטברה, אין מסלולי השקעה והכסף אינו מנוהל אלא מניב ריבית (נמוכה מאד עד אפסית כיום) ידועה מראש.

 • מהם נכסים בלתי סחירים וכיצד הם משפיעים על התשואה?

  בפוליסה פיננסית כמו גם בקופת גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים. חלק מהתיק ההשקעות מושקע בנכסים לא סחירים, כגון: אג"ח לא סחיר, קרנות השקעה, קרנות גידור, נדל"ן מניב, הלוואות. השקעות אלא מניבות תשואה אשר אינה תלויה באופן ישיר בשוק ההון הסחיר התנודתי ומהוות עוגן לתיק ההשקעות הסחיר. כמו כן ההשקעה בנכסים לא סחירים אינה מתאפשרת דרך ניהול כספים בבנק אלא רק בניהול של גופים מוסדיים. פוליסה פיננסית היא תיק מנוהל מוסדי ולקוח אשר בחר לנהל את כספו דרך פוליסה פיננסית אכן נהנה מיתרון.

 • אני מנהל כספים בבנק דרך ניהול תיקים, האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190?

  בהחלט כן, היתרונות הם רבים: א. עלויות ניהול זולות יותר. ב. שקיפות בתשואות (גמל נט) מול יצרנים אחרים. ג. עלויות קנייה ומכירה של ניירות ערך אפסיות לעומת הבנק. ד. תשואות עדיפות ובאופן משמעותי לאורך זמן (גמל נט). ה. שימוש בנכסים לא סחירים אשר מקטינים את התלות בשוק ההון. ו. דחיית מס, היות וניתן לשנות מסלולי השקעה ללא הגבלה, ללא עלות וללא אירוע מס. ז. מס רווחי הון של 15% נומינלי במקום 25% ראלי. (נכון להיום בסביבת אינפלציה אפסית בהחלט יתרון). ח. ניתן לנייד מיצרן ליצרן ללא עלות וללא אירוע מס בקלות. ט. הרכב נכסים סחיר איכותי יותר ומפוזר יותר ללא קרנות נאמנות "של הבית". י. אפשרות לא לשלם מס הכנסה בכלל !! בעת מימוש הכספים כקצבה מוכרת לכל החיים.

 • מנהל ההשקעות בניהול תיקים הוא אלטשולר שחם (לדוגמא), האם כדאי לי לעבור לקופת גמל לפי תיקון 190 באלטשולר שחם?

  בהחלט כן מאותן סיבות שרשמתי מעלה. תיק ההשקעות דרך ניהול תיקים בבנק באלטשולר הוא שונה לחלוטין בין תיק השקעות אלטשולר גמל באותו רמת סיכון !! כאמור דרך הבנק לא ניתן להחזיר נכסים לא סחירים, לקבל הטבות מס, לשלם פחות ד.נ, לשנות מסלול השקעה ללא אירוע מס ותשלום עלויות ק/מ על כל פעולה אשר מממנת את הבנק אבל פוגעות בתשואה.

 • מהו ארביטראז' מיסוי?

  ארביטראז' מיסוי מאפשר ניצול תכנוני מס בחלופה להשקעות פיננסיות בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, פקדונות וכו'. 1. שימוש בקרן השתלמות וקופת גמל בניהול אישי לדחיית תשלום מס. 2. שימוש בקופת גמל ל"קצבה מוכרת" לדחיית תשלום מס על פי תיקון 190 (משיכה חד פעמית על ידי היוון קצבה מוכרת). 3. שימוש ב"פוליסת חסכון" כפלטפורמה לניהול השקעות בשוק ההון תוך ניצול ארביטראז' מיסוי (פטור במעבר בין מסלולים, דחיית מס, ניכוי מס רווח ראלי לגילאי 67+).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution