• האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס?

האם במקרה מוות החיסכון הפנסיוני חייב במס?

החיסכון הפנסיוני מקנה הטבות מס לחוסכים בו, במועד ההפקדה, במועד המשיכה ולפעמים בשני המקרים. אך האם הוא יקנה הטבות גם לאלה שיקבלו אותו במקרה מוות?

האם ביטוח חיים חייב במס? תיקון 190 ואולי קופת גמל להשקעה?

בדקות הקרובות ננסה לסקור את האפשרויות העומדות בפני השארים והמוטבים שצפויים לקבל את כספי החיסכון הפנסיוני.

קצבת שארים מקרן הפנסיה

קצבת שארים היא הקצבה שתשולם במקרה מוות מקרן הפנסיה. הקצבה תשולם לשאריו של החוסך. השארים הם:

 • בן זוג וידוע בציבור
 • ילד עד לגיל 21
 • הורה נתמך, הורה הסמוך לשולחנו של הנפטר

קצבת שארים שמקורה בתשלומים שאינם פטורים, פטורה ממס עד תקרת הקצבה המזכה, בשנת 2018  – 8,380 שקלים (לתקרות נוספות). קצבת שארים שנובעת מתשלומים פטורים, פטורה ממס.

לדוגמא

קצבת שארים בגובה 6,000 שקלים נובעת מסכומים שאינם פטורים אך היא נמוכה מהתקרה ולכן פטורה ממס.

קצבת שארים של 12,000 שקלים גבוהה מהתקרה אך היא נובעת בחלקה מסכומים פטורים ומסכומים שאינם פטורים ולכן תהייה חייבת במס.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

כדי להקטין את תשלום המס על השאר להוכיח איזה חלק מהקצבה מקורו בתשלומים פטורים.

  "תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

(1)   סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א)   על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך; (במילים אחרות, הפקדות מעסיק שעלו על 1,857 שקלים בחודש)

(ב)   על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך; (סעיף 9א לפקודת מס הכנסה)

סכום חד פעמי מביטוח חיים

רכשתי ביטוח חיים בגובה מליון שקלים האם הסכום יהיה חייב במס במקרה מוות?

בעוד שקצבת השארים מקרן הפנסיה פטורה ממס, בהתאם לתקרת הקצבה המזכה, קבלת סכום חד פעמי מביטוח חיים (או סכום חד פעמי מביטוח תאונות אישיות) פטור ממס.

קבלת כספים מקופת גמל

קיבלתם כספים בירושה מקופת גמל? כספי קופת הגמל והרווחים עליה פטורים ממס רווח הון במועד הפדיון.

משיכת כספי הנפטר מקופת הגמל על ידי המוטבים פטורה ממס רווח הון למעט רווחים חדשים שיהיו חייבים במס רווח הון של 25% וזאת שלושה חודשים ממועד הפטירה.

באפשרות המוטבים להעביר את קופת הגמל לחשבון חדש על שמם, הסבת כספי נפטר.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

השארת הכספים והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

חוסכים שמתקרבים לגיל 60 ויש ברשותם קצבה העולה על 4,418 שקלים יכולים למשוך את הכספים ולהפקידם מחדש ובכך להקטין את המס.

קבלת כספים מקופת גמל להשקעה

בעוד שכספי קופת הגמל והרווחים עליהם פטורים ממס למשך שלושה חודשים ממועד הפטירה. כספי קופת הגמל להשקעה נחשבים כאילו המוטב הפקיד אותם בעצמו והם חייבים במס רווח הון של  25%.

בדומה לקופת גמל רגילה, גם כאן ניתן להסב את הכספים לחשבון חדש על שם המוטב.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

השארת הכספים והפיכתם לקצבה מוכרת החל מגיל 60 ימנעו את תשלום המס.

במידה ומקור הכספים בקופת הגמל להשקעה הם ממכירת דירה שלישית, הרווחים על הקופה יהיו פטורים ממס.

משיכת כספי פיצויים

במקרה מוות של עובד זכאים שאריו לפטור ממס מוגדל על מענק הפיצויים. בעוד תקרת הפיצויים של העובד היא משכורת עבור כל שנת עבודה ולא יותר מ- 12,230 שקלים זכאים שאריו למשכורת כפולה עד לתקרה של 24,460 שקלים.

חשוב לשים לב כי תקרה זו חלה רק על פיצויים ממעסיק אחרון ועל פיצויים הנמצאים ברצף פיצויים ולא על כלל הפיצויים שנמצאים בקופה.

במידה וכספי הפיצויים חייבים במס, יחושב שיעור המס בהתאם למס השולי של כל אחד מהשאירים אך לא יותר משיעור של כ- 40%.

בפני השארים קיימת אפשרות לבצע פריסת הכנסה וליחס את מענק הפטירה לתקופת עבודתו של העובד.

חשוב לשים לב כי במקרה של פריסת מס יחושב שיעור המס לפי הכנסתו של המנוח בשנים שקדמו לפטירה בהתאם לשנות פריסת ההכנסה.

קבלת כספי פיצויים לאחר בחירה ברצף קצבה חוזר מס הכנסה 3/2011

במידה ונפטר חוסך שבחר ברצף קצבה עומדות בפני השארים שתי אפשרויות:

 1. קבלת קצבת שארים בהתאם לתנאים הקבועים בקופה.
 2. חרטה מרף קצבה ומשיכת הכספים כסכום חד פעמי. במקרה זה יחושב המס בהתאם למס השולי שחל על המנוח. באפשרות היורשים לבצע פריסת הכנסה לאחור בהתאם לכללי הפריסה. כאשר שנת הפריסה האחרונה תהיה שנת הפטירה ושנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה.

קבלת כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190

במקרה של הפקדה בהתאם לתיקון 190 בוחנים את מועד הפטירה. במקרה של פטירה לפני גיל 75 המוטבים יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווח הון (בדומה לקבלת כספים מקופת גמל). מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

רק במידה ואתם יכולים לתזמן את המוות…

קבלת סכום חד פעמי מקצבה מוכרת במסגרת תקופת הבטחה

חוסך שנפטר לאחר שהחל לקבל קצבה מוכרת ומסלול הפרישה כלל גם הבטחה למינימום תשלומים ליורשים, יתרת התשלומים תחשב כקצבה מוכרת ותהייה פטורה ממס. אך, אם היורש יהוון את יתרת התשלומים יוטל מס על מרכיב הרווח שבהיוון.

האם ניתן להתחמק מתשלום המס?

נסו לקבל את התשלום החד פעמי כקצבה חודשית

נדב טסלר, 23/03/2018, פנסיוני

מאמרים כללי

 • מהי המסלקה הפנסיונית?

  המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני. באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו. המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד, תאפשר המסלקה הפנסיונית, גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיונים. המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

 • האם חייב להיות קשר טוב בין הורים והילדים בכדי שהם ירשו אלו את אלו?

  החוק מאד ברור- החוק אינו אומר שחייב להיות קשר בין ההורים וילדיהם בכדי שהם ירשו אלו את אלו. החוק לא קובע שיש חובה במערכת יחסים טובה בכלל כדי לרשת את בן הזוג.

 • האם ניתן למשוך כספים מקופת גמל ללא מס גם אם טרם הגעתי לגבי 60?

  כן, ניתן למשוך כספים מקופת גמל לפי תנאים מסוימים (ראה מידע מלא במאמרים כללי), עבור קופות עם צבירות עד 8000 ₪ שאינן פעילות בהליך מהיר וללא מס.

 • מהם הסכנות בהענקת מתנות לילדים, למה צריך להיות מודעים?

  1. העברה רצונית של הרכוש על ידי הילדים – הגנה מפני נוכלים ושאר "רוצי טובתם" 2. העברה לא רצונית של הרכוש על ידי הילדים – גירושין, נושים. 3. פטירה של הילדים – הורשה

 • מהו חוק תיקון דיני המשפחה (מזונות)?

  על פי חוק תיקון דיני המשפחה אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו. (רלוונטי ביותר במצבי סיעוד שבה העלות הטיפול השוטפת היא גדולה מאד. עולה השאלה מי יממן את העלות?).

צרו קשר

לקביעת פגישה ולפרטים נוספים,
נא השאירו פרטים ואשוב אליכם בהקדם

 • שם
 • דוא"ל
 • טלפון
 • נושא
אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של מוצר ביטוח או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל לקוח, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ, הנה חברה בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, העוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני משווקת את מוצריהם של מגוון גופים מוסדיים המפורטים באתר החברה. יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני בעלת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, למוצרים פנסיונים המשווקים על-ידה והיא עשויה להעדיף מוצרים אלה בעת מתן שירות ללקוח. מדיניות הגנת הפרטיות יוסי פיצחדזה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע"מ (להלן – "הסוכנות") היא סוכנות לביטוח הפועלת בהתאם לרישיון התאגיד שניתן לה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. כל המידע שנמסר לסוכנות לצורך קבלת הצעות לביטוח, בעבר בהווה או שיימסר בעתיד, נשמר במערכות המחשוב של הסוכנות, ומוגן באמצעות מתקדמים ובהתאם לתקנים קפדניים שנועדו לשמור על המידע שמסרתם, ועל סודיותו. מערכות המחשוב של הסוכנות רשומים כמאגרי מידע כדין והן מנוהלים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 והתקנות על פיו. שמירת המידע וסודיותו, נחוצים על מנת שנוכל להעניק לכם שירות עבור המוצרים שרכשתם באמצעותנו. במסירת המידע לצורך קבלת הצעות וטיפול במוצרים שלכם, הנכם מאשרים, שהמידע נמסר מרצונכם ובהסכמתכם. המידע והנתונים שמסרתם וכל עדכון שלהם יישמרו במאגרי המידע של הסוכנות וישמשו למתן ההצעות, הפקה וחידוש פוליסות, ניהול שוטף של תיק ההשקעות שלכם, מתן שירות לקוחות ולדיוור ישיר ויצירת קשר למתן מידע בקשר עם מתן המוצרים והשירותים בהתאם לפרטים שמסרתם. אם הסוכנות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר או תתמזג עם גוף אחר, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיכם ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי את הוראות הצהרה זו. הסוכנות תעביר מידע אישי לגורמים הבאים: חברות ביטוח, בתי השקעות,, סוכני ביטוח וסוכני משנה או סוכנים משותפים, שותפים עסקיים, לצורך קבלת הצעות לביטוח ולקיום חובות המוטלות על הסוכנות על פי דין. הסוכנות תעשה שימוש במידע אך ורק למטרה שלשמה הוא נמסר. כל אדם זכאי לעיין במידע אישי אודותיו המוחזק בידי הסוכנות; הסוכנות תאפשר לנשוא המידע לעיין במידע אישי אודותיו לאחר הגשת בקשה בהתאם להוראות החוק, כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי להגיש בקשה בכתב לתיקון מידע אישי או למחיקת מידע אישי שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והסוכנות תתקן את המידע האישי כל עוד לא קיימת עילה שבדין לדחיית הבקשה. נשוא המידע זכאי לדרוש בכתב שמידע אישי אודותיו יימחק ממאגר המידע. בקשות למימוש זכות העיון, תיקון או התנגדות לדיוור ישיר יש להפנות ל- יוסי פיצחדזה בטלפון: 058-4098148 או במייל: yosi@yosi-fp.co.il הסוכנות תשיב על בקשה למימוש זכות העיון במהירות האפשרית ובכל מקרה לא יאוחר מתוך 30 יום מיום שנקבלה. הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. המדובר במידע כללי על המבקרים באתר ומידע שאינו מכיל פרטים אישיים. מידע כללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי , דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו. כל הפרסומים באתר זה הינם לידיעה כללית בלבד ואינם מהווים ואין לראות בהם בשום דרך ייעוץ, המלצה, חוות דעת או שידול לבצע עסקת ביטוח. הפרסומים אינם מהווים הצעה לביטוח, הצעה לכריתת חוזה ביטוח או התחייבות לפרמיה, תעריף או מחיר ואין לראות בהם התחייבות למתן שירות כתחליף להליך המתחשב בנתוניו ובצרכיו האישיים והספציפיים של כל סוכן או לקוח. הנתונים והדעות המוצגים בפרסומים נכונים למועד כתיבתם וכפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המידע הכלול בפרסומים זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות של לקוח כלשהו או ככלי לפרשנותן. זכויות וחובות כאמור ייקבעו אך ורק לפי תנאי התקשרות התואמים את נתוניו וצרכיו האישיים והספציפיים של כל לקוח. התכנים בפרסומים זה הינם רכושה הבלעדי של הסוכנות והם מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות. אין להפיץ, להעתיק או לעשות כל שימוש אחר בפרסומים או בחלק מהם ללא קבלת אישור מהסוכנות בכתב ומראש. ט.ל.ח
תפריט נגישות
LM web solution